دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
267نيروهاي مسلح70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1393/11/15350
267نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/03/05300
267نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/01/11200
267نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1390/07/05130
267نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1388/07/1660