پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
268نيروهاي مسلح70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1393/11/15300
268نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/03/05240
268نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/01/11160
268نيروهاي مسلحقرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1390/07/05100