سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
262نيروهاي مسلح90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/04/2516500
262نيروهاي مسلح90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/05/2047000
262نيروهاي مسلح90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/05/2547000
262نيروهاي مسلحقرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/02/0118120
262نيروهاي مسلحقرص - کلرامبوسيل - 2mg1392/07/2013135
262نيروهاي مسلحقرص - کلرامبوسيل - 2mg1390/08/075170