شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
260نيروهاي مسلح70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1393/11/15340
260نيروهاي مسلحقرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/05/05270
260نيروهاي مسلحقرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/03/05260
260نيروهاي مسلحقرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/01/11180
260نيروهاي مسلحقرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1390/07/05130
260نيروهاي مسلحقرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1388/07/1650