يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1424نيروهاي مسلحقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1392/04/05520
1424نيروهاي مسلحقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1391/10/10400
1424نيروهاي مسلحقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1390/07/03290