پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2231نيروهاي مسلحقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1392/04/05400
2231نيروهاي مسلحقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1391/10/10300
2231نيروهاي مسلحقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1388/07/16200