يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1392/03/057000
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1392/02/165200
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1392/02/015200
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1388/07/165800