پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1392/03/057000
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1392/02/165200
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1392/02/015200
2032نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 500mg FC1388/07/165800