دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2031نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 250mg FC1392/03/054700
2031نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 250mg FC1392/01/113500
2031نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 250mg FC1388/07/163000