چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2031نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 250mg FC1392/03/054700
2031نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 250mg FC1392/01/113500
2031نيروهاي مسلحقرص - سفوروکسيم - 250mg FC1388/07/163000