سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
227نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1392/03/108400
227نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1391/05/046000
227نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1390/05/264680