پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
227نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1392/03/108400
227نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1391/05/046000
227نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1390/05/264680