دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
226نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1392/03/054200
226نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1391/05/043000
226نيروهاي مسلحقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1390/05/262380