يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1924نيروهاي مسلح70قرص - کاروديلول - 12.5mg1393/08/011000
1924نيروهاي مسلحقرص - کاروديلول - 12.5mg1392/03/05800
1924نيروهاي مسلحقرص - کاروديلول - 12.5mg1390/06/27440