يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2475نيروهاي مسلح70قرص - کاروديلول - 6.25mg1393/08/01700
2475نيروهاي مسلحقرص - کاروديلول - 6.25mg1392/03/05550
2475نيروهاي مسلحقرص - کاروديلول - 6.25mg1390/10/06250