چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1420نيروهاي مسلح70قرص - کاربامازپين - 400mg1393/04/018000
1420نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 400mg1391/06/214550
1420نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 400mg1390/06/015500
1420نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 400mg1388/07/163250