شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2114نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/06/105580
2114نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg SR1391/07/012830
2114نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg SR1391/04/183300
2114نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg SR1391/03/312850
2114نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg SR1388/07/16300