شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
208نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg1392/12/121150
208نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg1392/05/051000
208نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg1391/07/12650
208نيروهاي مسلحقرص - کاربامازپين - 200mg1390/10/18500