چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1392/03/05470
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1392/01/11350
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1391/07/10300
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1390/07/05260