دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1392/03/05470
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1392/01/11350
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1391/07/10300
206نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 50mg1390/07/05260