جمعه 30 مهر 1395    |    Thursday, October 20, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
205نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 25mg1392/03/05340
205نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 25mg1392/01/11250
205نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 25mg1391/07/10200
205نيروهاي مسلحقرص - کاپتوپريل - 25mg1390/07/05170