چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2493نيروهاي مسلح70قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/0167000
2493نيروهاي مسلح90قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/2567000
2493نيروهاي مسلح70قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/25152500
2493نيروهاي مسلح85قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/04/1867000
2493نيروهاي مسلح70قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/01115000
2493نيروهاي مسلحقرص - کاپسيتابين - 500mg1392/07/01152500
2493نيروهاي مسلحقرص - کاپسيتابين - 500mg1390/07/0466500