چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
738نيروهاي مسلح90قرص - کلسيم فولينات - 15mg1393/05/257500
738نيروهاي مسلحقرص - کلسيم فولينات - 15mg1391/04/193400
738نيروهاي مسلحقرص - کلسيم فولينات - 15mg1391/03/033400
738نيروهاي مسلحقرص - کلسيم فولينات - 15mg1389/07/192000