جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
198نيروهاي مسلحقرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1392/04/06470
198نيروهاي مسلحقرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1391/06/01200
198نيروهاي مسلحقرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1389/04/09180