جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2374نيروهاي مسلح70قرص - کابرگولين - 1mg1393/05/0133700
2374نيروهاي مسلح50قرص - کابرگولين - 1mg1393/04/18116000
2374نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 1mg1392/07/0237000
2374نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 1mg1392/04/1033700
2374نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 1mg1391/07/1025000
2374نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 1mg1390/09/0822000