يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2287نيروهاي مسلح70قرص - کابرگولين - 0.5mg1393/05/0120000
2287نيروهاي مسلح50قرص - کابرگولين - 0.5mg1393/04/18160000
2287نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 0.5mg1392/07/0122000
2287نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 0.5mg1392/04/0520000
2287نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 0.5mg1391/07/1015000
2287نيروهاي مسلحقرص - کابرگولين - 0.5mg1390/02/0311000