دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7848نيروهاي مسلح95قرص - بوسنتان - 125mg1393/05/01150000
7848نيروهاي مسلح70قرص - بوسنتان - 125mg1393/04/18500000
7848نيروهاي مسلحقرص - بوسنتان - 125mg1392/03/01300000