جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12114نيروهاي مسلح95قرص - بوسنتان - 62.5mg1393/05/01100000
12114نيروهاي مسلحقرص - بوسنتان - 62.5mg1392/03/0125000