چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/04/0150000
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/04/0150000
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/06/0142500
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/05/0138000
6765نيروهاي مسلحقرص - بيکالوتاميد - 50mg1392/05/2542500
6765نيروهاي مسلحقرص - بيکالوتاميد - 50mg1390/05/2967858