چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/04/0150000
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/04/0150000
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/06/0142500
6765نيروهاي مسلح70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1393/05/0138000
6765نيروهاي مسلحقرص - بيکالوتاميد - 50mg1392/05/2542500
6765نيروهاي مسلحقرص - بيکالوتاميد - 50mg1390/05/2967858