دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1888نيروهاي مسلحقرص - بوسپيرون - 5mg1392/05/05600
1888نيروهاي مسلحقرص - بوسپيرون - 5mg1392/02/16450
1888نيروهاي مسلحقرص - بوسپيرون - 5mg1391/12/20450
1888نيروهاي مسلحقرص - بوسپيرون - 5mg1390/06/27200
1888نيروهاي مسلحقرص - بوسپيرون - 5mg1388/07/16100