پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1909نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 100mg1392/04/051300
1909نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 100mg1391/05/25950
1909نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 100mg1390/06/27740