جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1908نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 75mg1392/03/051200
1908نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 75mg1392/01/11850
1908نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 75mg1391/05/25760
1908نيروهاي مسلحقرص - بوپروپيون - 75mg1390/06/27590