يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
179نيروهاي مسلح70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1393/07/011100
179نيروهاي مسلح70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1393/07/011100
179نيروهاي مسلحقرص - برموکريپتين - 2.5mg1392/04/05800
179نيروهاي مسلحقرص - برموکريپتين - 2.5mg1391/07/10600
179نيروهاي مسلحقرص - برموکريپتين - 2.5mg1390/07/05450