دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
169نيروهاي مسلحقرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1392/03/252000
169نيروهاي مسلحقرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1391/09/101250
169نيروهاي مسلحقرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1390/12/11900