دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
167نيروهاي مسلحقرص - بيزاکوديل - 5mg1392/03/05300
167نيروهاي مسلحقرص - بيزاکوديل - 5mg1392/01/11200
167نيروهاي مسلحقرص - بيزاکوديل - 5mg1390/02/27160
167نيروهاي مسلحقرص - بيزاکوديل - 5mg1388/07/1660