شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
164نيروهاي مسلحقرص - بي پريدين - 2mg1392/04/151000
164نيروهاي مسلحقرص - بي پريدين - 2mg1391/07/03750
164نيروهاي مسلحقرص - بي پريدين - 2mg1390/07/03550