شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
162نيروهاي مسلح70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1393/11/0115000
162نيروهاي مسلحقرص - بتانکول کلرايد - 10mg1392/04/154110
162نيروهاي مسلحقرص - بتانکول کلرايد - 10mg1389/09/152600