شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
150نيروهاي مسلحقرص - بتامتازون - 0.5mg1392/03/05330
150نيروهاي مسلحقرص - بتامتازون - 0.5mg1392/01/11220
150نيروهاي مسلحقرص - بتامتازون - 0.5mg1390/07/03170
150نيروهاي مسلحقرص - بتامتازون - 0.5mg1388/07/1665