شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
148نيروهاي مسلحقرص - بتاهيستين - 8mg1392/03/05450
148نيروهاي مسلحقرص - بتاهيستين - 8mg1392/01/11300
148نيروهاي مسلحقرص - بتاهيستين - 8mg1391/05/14250
148نيروهاي مسلحقرص - بتاهيستين - 8mg1390/05/29200
148نيروهاي مسلحقرص - بتاهيستين - 8mg1388/07/1695