دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
136نيروهاي مسلح70قرص - بلادونا پي بي - -1393/11/01500
136نيروهاي مسلح70قرص - بلادونا پي بي - -1393/06/01370
136نيروهاي مسلحقرص - بلادونا پي بي - -1392/10/17350
136نيروهاي مسلحقرص - بلادونا پي بي - -1390/07/03180