سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
136نيروهاي مسلح70قرص - بلادونا پي بي - -1393/11/01500
136نيروهاي مسلح70قرص - بلادونا پي بي - -1393/06/01370
136نيروهاي مسلحقرص - بلادونا پي بي - -1392/10/17350
136نيروهاي مسلحقرص - بلادونا پي بي - -1390/07/03180