شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
130نيروهاي مسلح70قرص - باکلوفن - 25mg1393/07/01850
130نيروهاي مسلح70قرص - باکلوفن - 25mg1392/05/20650
130نيروهاي مسلح70قرص - باکلوفن - 25mg1392/05/206500
130نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 25mg1392/03/05540
130نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 25mg1392/01/11360
130نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 25mg1390/07/03300