چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
129نيروهاي مسلح70قرص - باکلوفن - 10mg1393/07/01480
129نيروهاي مسلح70قرص - باکلوفن - 10mg1392/05/20420
129نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 10mg1392/03/05370
129نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 10mg1392/01/11250
129نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 10mg1390/10/06190
129نيروهاي مسلحقرص - باکلوفن - 10mg1388/07/16120