جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2407نيروهاي مسلحقرص - آزيترومايسين - 500mg1392/04/059000
2407نيروهاي مسلحقرص - آزيترومايسين - 500mg1391/07/106500
2407نيروهاي مسلحقرص - آزيترومايسين - 500mg1388/07/164500