دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2110نيروهاي مسلحقرص - آزيترومايسين - 250mg1392/04/057000
2110نيروهاي مسلحقرص - آزيترومايسين - 250mg1391/07/105000
2110نيروهاي مسلحقرص - آزيترومايسين - 250mg1388/07/163000