دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
122نيروهاي مسلحقرص - آزاتيوپرين - 50mg1392/07/012000
122نيروهاي مسلحقرص - آزاتيوپرين - 50mg1392/04/051500
122نيروهاي مسلحقرص - آزاتيوپرين - 50mg1391/09/011200
122نيروهاي مسلحقرص - آزاتيوپرين - 50mg1390/07/031100