سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1912نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 40mg1392/12/141750
1912نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 40mg1392/03/102400
1912نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 40mg1391/10/101300
1912نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 40mg1389/04/061120