سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1392/12/141350
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1392/03/101700
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1391/10/101000
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1389/04/06720