شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1392/12/141350
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1392/03/101700
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1391/10/101000
1911نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 20mg1389/04/06720