يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1392/09/06880
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1392/03/101100
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1391/10/10650
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1389/04/06480