شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1392/09/06880
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1392/03/101100
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1391/10/10650
1910نيروهاي مسلحقرص - آتورواستاتين - 10mg1389/04/06480